+31622192973
info@kat-en-gedrag.nl

Privacy

Kat & Gedrag Adviespraktijk, gevestigd te 3962 HK Wijk bij Duurstede, Oude Pyramide 3, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kat & Gedrag Adviespraktijk conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

Contactgegevens:
Website: www.Kat-en-Gedrag.nl
E-mail: info@kat-en-gedrag.nl

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Kat & Gedrag Adviespraktijk verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
  • E-mailadres

2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kat-en-gedrag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kat & Gedrag Adviespraktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Het doen van onze belastingaangifte
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

4 Geautomatiseerde besluitvorming

Kat  & Gedrag Adviespraktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kat & Gedrag Adviespraktijk bewaart jouw persoonsgegevens, zoals vermeld onder paragraaf 1, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Uiterlijk binnen 3 jaar na het niet langer gebruik maken van onze diensten worden jouw persoonlijke gegevens verwijderd. Uitzondering hierop zijn persoonsgegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren. In dat geval wordt de wettelijke termijn aangehouden.

6 Delen van persoonsgegevens met derden

Kat & Gedrag Adviespraktijk verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te kunnen garanderen. Kat & Gedrag Adviespraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kat & Gedrag Adviespraktijk gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Kat & Gedrag Adviespraktijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we een cookie dat bijhoudt hoe onze website bezocht wordt, namelijk Googly Analytics. De bewaartermijn hiervan is 2 jaar.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kat & Gedrag Adviespraktijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Kat-en-Gedrag.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kat & Gedrag adviespraktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kat & Gedrag Adviespraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@Kat-en-Gedrag.nl

Kat & Gedrag Adviespraktijk heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een firewall.
  • SSL certificaat. Wij versturen jouw gegevens via een versleutelde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.